§ 1.    Foreningens navn
”Landsbyerne i Aalborg kommune”.

 

§ 2.    Foreningens formål
Foreningens formål er at arbejde for bevarelse og udvikling af landsbyerne i Aalborg kommune og det miljø og den kultur, disse repræsenterer. 

Foreningen vil repræsentere landsbyerne i Aalborg kommune og arbejde for landsbyernes interesser i forhold til stat, region og kommune.

Foreningen vil formidle information, samarbejde og koordination landsbyerne imellem.

Foreningen vil aktivt deltage i formuleringen af en kommunal landdistriktspolitik, deltage i fora, hvor landsbyernes forhold og særlige indsigt kan bidrage positivt og medvirke ved fordeling af offentlige midler til projekter og lokalt formulerede løsninger.

 

§ 3.    Medlemskab og kontingent
Som medlem kan optages borgerforeninger/samråd eller lignende, som repræsenterer lokalsamfund på indtil ca. 2.000 indbyggere. Bestyrelsen kan meddele medlemskab til andre efter konkret vurdering.

På generalforsamlingen fastsættes et kontingent for medlemskab. Kontingentet gradueres efter lokalsamfundets størrelse.

 § 4.    Regnskab
Foreningens regnskab føres af foreningens kasserer og følger kalenderåret.

Regnskabet skal være afsluttet inden udgangen af januar.

Foreningens likvide midler skal anbringes i et pengeinstitut. 

§ 5.    Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Indkaldelse sker pr. brev/mail til den udpegede kontaktperson (er) med mindst 3 ugers varsel med følgende dagsorden:                 

1.      Konstatering af de tilstedeværendes medlemskab og stemmeret

2.      Valg af dirigent

3.      Formandens beretning til godkendelse

4.      Beretning fra udvalg

5.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

6.      Udnævnelse af Årets Landsby og Årets Landsbyven

7.      Indkomne forslag

8.      Drøftelse af foreningens fremtidige virke

9.      Fastsættelse af kontingent

10.  Valg af formand (hvert andet år – formanden vælges for to år)

11.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år, halvdelen hvert andet år.

12.  For hvert bestyrelsesmedlem vælges en personlig suppleant (vælges for 2 år i takt med det bestyrelsesmedlem, den pågældende er suppleant for)

13.  Valg af revisor og revisorsuppleant (vælges for et år)

14.  Eventuelt

Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Hvert medlem har en stemme.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Evt. skriftligt materiale udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

 

§ 6.    Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal desuden indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens medlemmer fremsætter ønske herom. Indkaldelse sker med varsel som ved ordinær generalforsamling med mødedato senest 28 dage efter, at begæring herom er fremsat.

 

§ 7.    Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formand + 6 – 8 bestyrelsesmedlemmer[1]. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§ 8.   Udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Bestyrelsen udarbejder kommissorium for udvalgenes arbejde.

 

§ 9.    Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægter kan ske på en generalforsamling og skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§ 10.  Opløsning
Opløsning af foreningen kræver tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Foreningens overskydende midler tilbageføres til medlemmerne i forhold til den seneste kontingentbetaling.

 

Vedtaget på generalforsamling i Ellidshøj Sognegård den 04. december 2006.

Revideret på generalforsamling i Vokslev Forsamlingshus den 02. april 2009

Revideret på generalforsamling i Mou Skole den 29. marts 2011.

 


 

[1] Det tilstræbes, at bestyrelsen vælges med 1 fra den tidligere Nibe kommune, 1 fra den tidligere Sejlflod kommune, 1 fra den tidligere Hals kommune, 1 fra den nordlige del af den tidligere Aalborg kommune, 1 fra den sydøstlige del af den tidligere Aalborg kommune og 1 fra den sydvestlige del af den tidligere Aalborg kommune. De eventuelt 2 sidste bestyrelsesmedlemmer repræsenterer ikke et bestemt område.