§ 1 Foreningens navn

LAK – Landsbyerne i Aalborg Kommune.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at arbejde for bevarelse og udvikling af landsbyerne i Aalborg kommune og det miljø og den kultur, disse repræsenterer.

Foreningen vil repræsentere landsbyerne i Aalborg kommune og arbejde for landsbyernes interesser i forhold til stat, region og kommune.

Foreningen vil formidle information, samarbejde og koordination landsbyerne imellem.

Foreningen vil aktivt deltage i formuleringen af en kommunal landdistriktspolitik, deltage i fora, hvor landsbyernes forhold og særlige indsigt kan bidrage positivt og medvirke ved fordeling af offentlige midler til projekter og lokalt formulerede løsninger.

Foreningen er uafhængig af partipolitiske interesser.

§ 3 Medlemskab og kontingent

Som medlem kan optages borgerforeninger/samråd eller lignende, som repræsenterer lokalsamfund på indtil ca. 2.000 indbyggere. Bestyrelsen kan meddele medlemskab til andre efter konkret vurdering.

På generalforsamlingen fastsættes et kontingent for medlemskab. Kontingentet gradueres efter lokalsamfundets størrelse.

Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue, ligesom de ikke hæfter for foreningens gæld.

§ 4 Regnskab

Foreningens regnskab føres af foreningens kasserer og følger kalenderåret.

Regnskabet skal være afsluttet og revideret inden afholdelse af generalforsamling.

Foreningens likvide midler skal anbringes i et pengeinstitut.

§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Indkaldelse sker pr. brev/mail til den udpegede kontaktperson (er) med mindst 4 ugers varsel med følgende dagsorden:

1. Konstatering af de tilstedeværendes medlemskab og stemmeret
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning til godkendelse
4. Beretning fra udvalg
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6. Udnævnelse af Årets Landsby og Årets Landsbyven
7. Indkomne forslag
8. Drøftelse af foreningens fremtidige virke
9. Fastsættelse af kontingent
10. Valg af formand (hvert andet år – formanden vælges for to år)
11. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år, halvdelen hvert andet år.
12. For hvert bestyrelsesmedlem vælges en personlig suppleant (vælges for 2 år takt med det bestyrelsesmedlem, den pågældende er suppleant for)
13. Valg af revisor og revisorsuppleant (vælges for et år)
14. Eventuelt

Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflertal. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Skriftligt materiale, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal desuden indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens medlemmer fremsætter ønske herom. Indkaldelse sker med varsel som ved ordinær generalforsamling med mødedato senest 28 dage efter, at begæring herom er fremsat.

§ 7 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

– Formand, som vælges af generalforsamlingen
– 6 bestyrelsesmedlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Disse til-stræbes valgt således de repræsenterer landdistriktsområderne i hhv. den tidligere Nibe Kommune, tidligere Hals Kommune, tidligere Sejlflod Kommune samt hhv. den nordlige, den sydøstlige og den sydvestlige del af den tidligere Aalborg Kommune.
– Bestyrelsen kan supplere sig med to selvvalgte associerede medlemmer. Valget sker for et år af gangen, og medlemmerne har ikke stemmeret i bestyrelsen.

Bestyrelsen tegnes af formanden og ét bestyrelsesmedlem.

Formand og bestyrelsesmedlemmer må ikke, som repræsentant for et politisk parti, være medlem af byråd, regionsråd eller Folketinget.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 8 Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Bestyrelsen udarbejder kommissorium for udvalgenes arbejde.

§ 9 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægter kan ske på en generalforsamling og skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling.

§ 10 Opløsning

Opløsning af foreningen kræver tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Foreningens overskydende midler tilbageføres til medlemmerne i forhold til den seneste kontingentbetaling.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling i Ellidshøj Sognegård d. 4. december 2006.
Revideret på generalforsamling i Vokslev Forsamlingshus d. 2. april 2009
Revideret på generalforsamling i Mou Skole d. 29. marts 2011
Revideret på generalforsamling i Sønderholm Skole d. 14. marts 2018